• Polski
  • English

Polityka prywatności / Deklaracja ochrony danych


My, TEREZ Performance Polymers Sp. z o.o., Rogoźnica 304, 36-060 Głogów Małopolski, cieszymy się, że zdecydowałeś się odwiedzić naszą stronę. Ochrona prywatności jest dla nas priorytetem. Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Twoich danych osobowych i ściśle przestrzegamy przepisów prawa o ochronie danych. Na tej stronie dane osobowe są gromadzone tylko w zakresie, w jakim jest to technologicznie wymagane. Poniżej będziemy informować o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.


Informacje o gromadzeniu i przetwarzaniu twoich danych osobowych


Opieka i przejrzystość to podstawa pełnej zaufania współpracy z naszymi klientami i dostawcami. Właśnie dlatego poinformujemy Cię o tym, jak przetwarzamy Twoje dane i w jaki sposób możesz egzekwować prawa należne Ci zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR). Jakie dane osobowe przetwarzamy iw jakim celu zależą od odpowiedniego stosunku umownego.


1 Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?


Administrator danych to:
Firma: TEREZ Performance Polymers Sp. z o.o.
Adres: Rogoźnica 304, 36-060 Głogów Małopolski
NIP: 517 036 49 62
REGON: 181076586


2 W jaki sposób możesz z nami się skontaktować?


Pod adresem e-mail: info [at] terez.pl


3 Jakiej części twoich danych osobowych używamy?


Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od naszych klientów, dostawców lub innych zainteresowanych stron w trakcie naszych relacji biznesowych. Przetwarzamy również - w zakresie, w jakim jest to konieczne w naszych relacjach biznesowych - dane osobowe, które otrzymujemy z publicznie dostępnych źródeł w sposób dopuszczalny lub który jest zgodnie z prawem ujawniony nam przez inne firmy Grupy TER lub przez inne strony trzecie. Przetwarzamy również Twoje dane osobowe z powodów, w tym z wypełnienia zobowiązań prawnych, w celu ochrony uzasadnionych interesów lub na podstawie zgody, którą podałeś.


Zgodnie z podstawą prawną dotyczy to następujących kategorii danych osobowych:


• Imię Nazwisko
• Adres
• Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)
• Data urodzenia
• Obywatelstwo
• Dane podstawowe umowy, w szczególności numer umowy, termin, termin wypowiedzenia, rodzaj umowy
• Informacje o fakturze / informacje o sprzedaży
• Informacja o zdolności kredytowej
• Informacje dotyczące płatności / dane kontaktowe
• Informacje o koncie, w szczególności rejestracja i logowanie
• Filmy lub obrazy
• Wnioski, wznowienie, świadectwa i dowody potwierdzające posiadanie kwalifikacji


W trakcie realizacji umowy korzystamy również z danych dostarczonych nam przez osoby trzecie. Zgodnie z rodzajem umowy dotyczy to następujących kategorii danych osobowych:

• Informacje o zdolności kredytowej (za pośrednictwem agencji kredytowych / ubezpieczycieli kredytów)


4 Jakie jest źródło danych?


Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od naszych klientów, dostawców lub wnioskodawców w trakcie naszych relacji biznesowych.


Otrzymujemy również dane osobowe z następujących źródeł:


• agencje kredytowe
• Internet i media
• Publicznie dostępne źródła: rejestry handlowe lub rejestry stowarzyszeń, rejestry dłużników, rejestry nieruchomości
• Inne spółki z Grupy
• Portale pracownicze


Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych witryn lub usług, które nie należą do nas i nie są przez nas kontrolowane. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych i prywatności dotyczy wyłącznie informacji zbieranych z naszej strony internetowej.

5 W jakim celu przetwarzamy Twoje dane i jaka jest podstawa prawna?


Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w szczególności zgodnie z ogólnym unijnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR), a także z wszystkimi innymi odnośnymi przepisami.


5.1 Na podstawie zgody, którą podałeś (Art. 6 ust. 1 a GDPR)


Jeśli wyraziłeś zgodę na zbieranie, przetwarzanie lub przesyłanie niektórych danych osobowych, zgoda ta pozostaje podstawą prawną przetwarzania tych danych.


W poniższych przypadkach przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody:


• Formularze kontaktowe: Dane osobowe są przez nas rejestrowane, jeśli dobrowolnie udostępnisz je nam, na przykład gdy się z nami skontaktujesz. Kiedy pytamy o wpisy, które nie są konieczne, aby skontaktować się z Tobą w naszym formularzu kontaktowym, zaznaczyliśmy je jako opcjonalne. Informacje te pomagają nam dokładniej opisać zapytanie i poprawiają nasze możliwości realizacji żądania. Przekazywanie tych informacji jawnie odbywa się na zasadzie dobrowolności i za Twoją zgodą. Jeśli dotyczy to informacji o kanałach komunikacyjnych (takich jak adres e-mail, numer telefonu), zgadzasz się również na to, abyśmy skontaktowali się z Tobą za pomocą tych kanałów komunikacji, aby odpowiedzieć na Twoją prośbę.
• Wysyłanie biuletynu e-mail
• Spersonalizowane śledzenie biuletynu
• Badanie rynku (np. Badania zadowolenia klientów)
• Rozwój marketingu i reklamy za pomocą profili klientów
• Publikacja referencji klienta (nazwa i zdjęcie)
• Przechowywanie aplikacji powyżej 6 miesięcy
• Wykorzystanie plików cookie do pomiaru zasięgu (Google Analytics)


5.2 Wykonanie umowy (Art. 6 pkt 1 b GDPR)


Używamy danych osobowych do przetwarzania zamówień klientów i dostawców. W ramach stosunku umownego przetwarzamy w szczególności Twoje dane w celu wykonywania następujących czynności:


• Kontakt związany z umową
• Zarządzanie zamówieniami
• Zakup
• Dostawa i fakturowanie
• Bieżąca obsługa klienta i relacje z dostawcami
• Wypełnianie roszczeń gwarancyjnych
• Zarządzanie roszczeniami


Bardziej szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania danych można znaleźć w odpowiednich dokumentach umownych i Ogólnych warunkach.


5.3 Przestrzeganie zobowiązań prawnych (Art. 6 ust. 1c GDPR) lub w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 e GDPR)


Jako firma podlegamy różnym zobowiązaniom prawnym. Aby wypełnić te obowiązki, konieczne może być przetwarzanie danych osobowych:


• Monitorowanie i obowiązki sprawozdawcze
• Sprawdzanie zdolności kredytowej, wieku i tożsamości
• Zapobieganie / obronę przed działaniami kryminalnymi


5.4 Na podstawie uzasadnionego interesu (Art. 6 ust. 1 f GDPR)


W niektórych przypadkach przetwarzamy Twoje dane, aby chronić uzasadnione interesy nas lub osób trzecich.


• Centralna administracja danymi klientów w Grupie firm
• Środki bezpieczeństwa budynków i obiektów
• Monitorowanie wideo w celu ochrony prawa do przyznania lub odmowy dostępu do budynku
• Konsultacje i wymiana danych z agencjami kredytowymi
• Aby określić zdolność kredytową lub ryzyko niewykonania zobowiązania
• Zapewnienie bezpieczeństwa IT i operacji IT
• Wysyłanie biuletynu e-mail do obecnych klientów
• Wykorzystanie plików cookie, które są niezbędne do świadczenia naszych usług na naszej stronie głównej.


5.5 Podjęcie decyzji o nawiązaniu stosunku pracy


6 Komu ujawnimy Twoje dane?


W razie konieczności wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych Twoje dane osobowe zostaną ujawnione następującym organom publicznym bądź wewnętrznym lub zewnętrznym dostawcom usług:


• Spółki Grupy TER • Dostawcy usług IT (np. Dostawcy usług konserwacyjnych, dostawcy usług hostingowych)
• Dostawcy usług do niszczenia plików i danych
• Drukarnie
• Telekomunikacja
• Dostawcy usług płatniczych
• Konsulting
• Dostawcy usług w zakresie marketingu lub sprzedaży
• Agencje kredytowe
• Dystrybutorzy
• Dostawcy usług hostingowych
• Certyfikowani księgowi

Organy publiczne:


Możemy również być zobowiązani do ujawnienia Twoich danych osobowych innym odbiorcom, takim jak władze, w celu wypełnienia ustawowych obowiązków sprawozdawczych.


• Władze skarbowe
• Organy celne
• Agencje ubezpieczeń społecznych


7 Czy Twoje dane będą przesyłane do firm spoza Unii Europejskiej (kraje trzecie)?


Kraje spoza Unii Europejskiej (i Europejskiego Obszaru Gospodarczego "EOG") obchodzą się z ochroną danych osobowych w inny sposób niż kraje w Unii Europejskiej. Do przetwarzania danych używamy również usługodawców zlokalizowanych w krajach trzecich spoza Unii Europejskiej. W chwili obecnej Komisja UE nie wydała rezolucji, że kraje trzecie zapewniają odpowiedni poziom ochrony. Z tego powodu podjęliśmy specjalne środki w celu upewnienia się, że Twoje dane w krajach trzecich są przetwarzane w bezpieczny sposób, tak jak jest to w Unii Europejskiej. Z dostawcami usług w krajach trzecich zawieramy standardowe klauzule ochrony danych.


8 Jak długo będą przechowywane twoje dane?


Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia naszych ustawowych i umownych zobowiązań.

Jeśli nie jest już konieczne przechowywanie danych w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych, dane użytkownika zostaną usunięte, chyba że ich dalsze przetwarzanie jest konieczne do następujących celów:


• Wypełnianie obowiązków związanych z zachowaniem zobowiązań korporacyjnych i podatkowych, zgodnie z polskim prawem
• Przechowywanie dowodów w kontekście ustawowych ograniczeń prawnych.
• Twoja aplikacja zostanie usunięta 6 miesięcy po zakończeniu procedury. Jeśli przechowywanie będzie konieczne przez dłuższy czas, poprosimy Cię o pisemną zgodę.
• Anonimowe dane użytkownika zbierane przez Google Analytics są usuwane po 14 miesiącach.


9 Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem twoich danych?


Każda dotknięta osoba ma prawo dostępu, zgodnie z art. 15 GDPR, prawo do sprostowania, zgodnie z art. 16 GDPR, prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 GDPR, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 GDPR, prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 GPDR, a prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 GDPR.


9.1 Prawo do sprzeciwu


Możesz w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych do celów reklamowych, co nie może powodować żadnych innych kosztów poza kosztami komunikacji według stawek podstawowych. W szczególności możesz zrezygnować z subskrypcji biuletynu e-mail, klikając podany link na końcu biuletynu.

Jakie masz prawa w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego lub publicznego interesu?


Zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR, masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej konkretnej sytuacji, do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych, który następuje na podstawie art. 6 para. 1 e GDPR (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub na podstawie art. 6 para. 1 f GDPR (przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionego interesu), co ma również zastosowanie do profilowania w oparciu o jeden z tych przepisów.
Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy mogli udowodnić niezbędne uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub jeśli przetwarzanie służy zapewnieniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.


Jakie masz prawa w przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego?


Ponieważ przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, masz prawo zgodnie z art. 21 ust. 2 GDPR, aby w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów bezpośredniej reklamy pocztowej; dotyczy to również profilowania w związku z takim marketingiem bezpośrednim.


W przypadku, gdy sprzeciwiasz się przetwarzaniu dla celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych do tych celów.


9.2 Wycofywanie zgody


Możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie ma wpływ tylko na przyszłość. W szczególności możesz zrezygnować z subskrypcji biuletynu e-mail, klikając podany link na końcu biuletynu.


Możesz zapobiec gromadzeniu danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) przez Google Analytics i przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https: // tools.google.com/dlpage/gaoptout


9.3 Prawo dostępu


Możesz poprosić o potwierdzenie, czy przechowujemy dane osobowe o Tobie. Jeśli o to poprosisz, poinformujemy Cię o tym, jakie dane są w danym przypadku, dla jakich celów zostały przetworzone dane, komu zostały ujawnione, jak długo dane zostaną zapisane i jakie masz w związku z tym prawa.


9.4 Inne prawa


Masz również prawo do poprawienia błędnych danych lub usunięcia danych, jeśli jeden z warunków wstępnych zgodnie z art. 17 ust. 1 GDPR jest obecny. Jeśli nie ma powodu, aby dane były przechowywane, usuniemy Twoje dane; w przeciwnym razie ograniczymy przetwarzanie. Możesz również zażądać, abyśmy udostępnili nam wszystkie dane osobowe, które przekazałeś nam lub wybranej przez Ciebie osobie lub firmie w formacie strukturalnym, do odczytu maszynowego.


Masz również prawo do złożenia skargi do właściwych organów ochrony danych (Art. 77 GDPR).


9.5 Potwierdzanie swoich praw


Aby dochodzić swoich praw, możesz skontaktować się z nami pod wskazanymi danymi kontaktowymi. Przetworzymy Twoje zapytania niezwłocznie i zgodnie z przepisami ustawowymi, poinformujemy Cię, jakie środki zostały podjęte.


10 Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych?


Aby nawiązać relację biznesową, musisz przekazać nam niektóre z twoich danych osobowych, które są niezbędne do wykonania stosunku umownego lub które musimy zebrać na mocy przepisów prawnych. Jeśli nie dostarczysz nam tych danych, nie będziemy w stanie wykonać i przetworzyć relacji umownej.


11 Gromadzenie i przetwarzanie danych na naszych stronach internetowych


Odwiedzając nasze strony internetowe, przechowujemy tymczasowo pewne ogólne informacje techniczne, takie jak oprogramowanie i sprzęt, którego używasz, adres IP komputera, z którego odwiedzasz stronę, odwiedzane strony i datę, czas i czas trwania wizyty. Zbieramy te dane wyłącznie w celu zapewnienia funkcjonalności naszych stron internetowych.


Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookie w celu ułatwienia korzystania z niektórych funkcji. Pliki cookie to pliki przechowywane na twardym dysku komputera i ułatwiające nawigację. Zapobiegają one konieczności ponownego wprowadzania wszystkich niezbędnych danych dla każdego nowego zastosowania. Pliki cookie pomagają nam dostosować nasze strony internetowe do Twoich potrzeb, na przykład do Twojego języka narodowego.


O ile korzystanie z plików cookie jest niezbędne do świadczenia naszych usług, korzystanie z nich opiera się na uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 para. 1 pkt f) GDPR.


Jeśli wyrazisz na to zgodę, w tych witrynach będzie używana usługa Google Analytics, usługa analizy stron udostępniana przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje "pliki cookie", które są plikami tekstowymi zapisanymi na komputerze i ułatwia analizę korzystania z witryny. Informacje na temat korzystania z witryny internetowej, które są rejestrowane przez plik cookie, będą z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, Twój adres IP zostanie najpierw skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych umawiających się państw w traktacie dotyczącym Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów na temat aktywności na stronie oraz wykonywania innych usług związanych z korzystaniem z witryny i jej wewnętrznym wykorzystaniem dla operatora strony. Adres IP przesłany z przeglądarki w kontekście Google Analytics nie będzie zestawiany z innymi danymi z Google. Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie za pomocą ustawień w oprogramowaniu przeglądarki; jednak musimy poinformować, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny. Możesz również uniemożliwić wysyłanie do Google danych, które są tworzone za pomocą plików cookie i związanych z korzystaniem z witryny (włącznie z Twoim adresem IP), a dane te są przetwarzane przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Bardziej szczegółowe informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć w Warunkach Google Analytics i na stronie Omówienie Google Analytics. Pragniemy poinformować, że na tej stronie internetowej Google Analytics zostało rozszerzone przy użyciu kodu "ga (" set "," anonymizeIp ", true)" w celu zapewnienia, że adresy IP są rejestrowane w formie anonimowej (maskowanie IP).


12 Zmiany w tych informacjach


Jeśli cel lub rodzaj i sposób przetwarzania twoich danych osobowych ulegną znacznej zmianie, niezwłocznie zaktualizujemy te informacje i niezwłocznie poinformujemy Cię o tych zmianach.